Reth Produktëve

Arra & Lajthi > Reth Produktëve

Shërbimet që kërkohën të bëhen paraprakisht para mbjelljës janë:

Allat-dhe-lajdthit.png
TOKAA.png

Analiza e tokës

uji.png

Ec e ujit

lartesi-mbidetarwe2.png

Lartësia mbidetare

Faktorët-klimatikë2.png

Faktorët tokësorë

Faktorët-klimatikë.jpg

Faktorët klimatikë

Kompania Arra & lajthi ofron...

këshilla profesionale rreth mënyrës së kultivimit të të gjitha llojeve të lartcekura, duke filluar nga : planifikimi i mbj
elljes, mënyra e mbjelljes, formimi i kurorës(krasitja), ujitja, plehërimi dhe mbrojtën nga sëmundjet dhe dëmtuesit.

Produktët që ofron kompania arra dhë lajthi janë: